Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Firma Optimal
zapewnia wysoką jakość
i sprawne działanie sprzętu,
na który wydana jest
gwarancja.
WARUNKI GWARANCJI

1. Firma Optimal zapewnia wysoką jakość i sprawne działanie sprzętu,
na który wydana jest niniejsza gwarancja.

2. Wady i uszkodzenia sprzętu w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie do 28 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu komputerowego do serwisu.

3. Firma Optimal będzie zwolniona z odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku:
- uszkodzenia plomb, nalepek gwarancyjnych lub numerów seryjnych
- uszkodzeń mechanicznych
- używania niezgodnie z przeznaczeniem losowych uszkodzeń na przykład spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami elektrycznymi
czy awariami nośników danych dokonywania przeróbek we własnym zakresie zaniedbania ze strony klienta konserwacji sprzętu (czynności konserwacyjne można wykonać we własnym zakresie lub w serwisie komputerowym)
- dostarczenia sprzętu do serwisu bez opakowania zabezpieczającego sprzęt przed uszkodzeniem mechanicznym i elektronicznym (w szczególności uszkodzenia spowodowane przez brak opakowań antystatycznych podzespołów komputerowych)
- uszkodzenia programowe (wirusy, nieprawidłowe działanie oprogramowania,
na przykład systemów operacyjnych).

4.Sprzęt powinien być dostarczony do serwisu firmy w oryginalnym opakowaniu
z kompletem kabli i oprogramowania (sterowniki, system operacyjny), wraz z opisem dostrzeżonych usterek. Sprzęt Klient dostarcza do serwisu na koszt własny, w przypadku transportu przez firmę Optimal od i do klienta kupujący zostanie obciążony
kosztami transportu.

5.W przypadku gdy sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny, Kupujący zostanie obciążony kosztami przeglądu i testowania urządzenia.

6.Gwarancją nie są objęte: nośniki danych, baterie, akumulatory, wentylatory, materiały eksploatacyjne i podobne.

7.Firma nie odpowiada za utratę danych.

8.Firma nie odpowiada za jakiekolwiek straty spowodowane awarią czy nieprawidłowym działaniem sprzętu.

9.Firma zapewnia sprzęt zastępczy wyłącznie po uprzednim zawarciu umowy serwisowej.

10.Firma nie ponosi odpowiedzialności za serwis gwarancyjny, jeśli wymagane naprawy nie mogą być wykonane terminowo z przyczyn od niej niezależnych.

11.Karta traci ważność gdy:
- nie jest wpisana data zakupu lub nie ma na niej pieczęci firmy i podpisu wystawiającego
- karta gwarancyjna zawiera poprawki lub skreślenia
- nie jest podpisana przez kupującego

12.Sprzęt nie odebrany z serwisu firmy w terminie 90 dni podlega przepadkowi na rzecz firmy Optimal.

 

 

 

 
 
 
RODO Polityka plików CookiesGoogle+