Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
TERMINOLOGIA
 1. Wydruk niefiskalny jest to każdy nie zawierający transakcji sprzedaży dokument wydrukowany przez kasę przed jej fiskalizacją oraz każdy inny dokument dopuszczony programem pracy kasy do druku, poza paragonem fiskalnym i raportami fiskalnymi.
 2. Raport fiskalny (dobowy i okresowy) jest to dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres, w ujęciu według poszczególnych stawek podatkowych oraz sprzedaży zwolnionej z podatku.
 3. Paragon fiskalny jest to wydrukowany dla nabywcy przez kasą rejestrującą w momencie sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej czynności.
 4. Numer unikatowy kasy jest to indywidualny i niepowtarzalny numer nadawany pamięci fiskalnej kasy przez Ministra Finansów, identyfikujący każdą kasę, który nie może być przypisany innym urządzeniom.
 5. Fiskalizacja kasy jest to moment dokonania jednokrotnej i niepowtarzalnej czynności inicjującej pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy zakończony wydrukiem dobowego raportu fiskalnego.
 6. Pamięć fiskalna kasy jest to urządzenie umieszczone w twardej nieprzezroczystej masie, umożliwiające trwały jednokrotny zapis danych dopuszczonych programem pracy kasy, bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia.
 7. Moduł fiskalny kasy jest to urządzenie rejestrujące obrót i wyliczające kwoty podatku należnego, a także sterujące w jednoznaczny sposób wydrukiem wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę oraz wyświetlaczem kasy.
 8. Kasa rejestrująca (w języku potocznym kasa fiskalna) jest to urządzenie służące do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego.

 

Przepisy
 
Przypominamy, iż od 1 września 2006r. przedsiębiorca musi rozpocząć prowadzenie ewidencji na kasach rejestrujących bez względu na wielkość obrotów z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych. Kasy będą musiały zostać zainstalowane nawet jeśli sprzedaż ta będzie miała charakter sporadyczny lub wręcz jednorazowy, a także przy sprzedaży wysyłkowej.

Ministerstwo Finansów w wydanym 28 marca 2006r. rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 51, poz. 375) określiło nowe grupy podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, które będą musiały od września zainstalować kasy rejestrujące. Jest to bezwzględny wymóg, niezależnie, czy są to nowi podatnicy czy już prowadzący działalność. Tak więc zgodnie z rozporządzeniem od 1 wrzeńnia 2006r. będą musieli ewidencjonować obrót poprzez kasę podatnicy, którzy dokonują dostawy:
 • silników spalinowych tóokowych, wewnątrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1),
 • nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2),
 • czści i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3);
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz czści do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32),
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem czści i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (ex PKWiU 33.40.3);
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT;
 • nagranych, z zapisanymi danymi, lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów nie mają przy tym zastosowania zwolnienia:
 • przewidziane ze względu na wysokość obrotu (20 tys. zł dla podmiotów rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych w ubiegłym roku i 40 tys. zł dla podmiotów, które wykonywanie takich czynności rozpoczęy w poprzednich latach);
 • dotyczące czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia (np. dostawy towarów na rzecz pracowników lub dostawy w systemie wysyłkowym, gdy zapłata następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika);
podatników, u kórych udział obrotu z tytułu działalności wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia (np. usługi ochrony zdrowia) w obrocie ogółem przekracza 70 proc.

 

 
 
 
RODO Polityka plików CookiesGoogle+